Thursday, 26 Apr 18, 19.08.10

Aţi intrat ca Guest | Grupa "Guests"Bine aţi venit Guest | RSS
Principala | Legislatie - Forum | Profilul meu | Înregistrare | Ieşire | Login
                                     PentruAnimale.ro                 

                         

[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentului forumului · Căutare · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Useful information » APBT » Legislatie
Legislatie
pitbullsDate: Wednesday, 27 Jul 11, 03.17.39 | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 1512
Awards: 7
Status: Offline
ORDONANŢE Şl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. — În sensul prezenţei ordonanţe de urgenţă, prin câini
periculoşi se înţelege câinii aparţinâand următoarelor rase, grupate
în două categorii, după cum urmează:
a) categoria I: câinii de lupta şi de atac, asimilaţi prin carac-
terele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi
rnetişii lor;
b) categoria a ll-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier,
American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian,
Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian,
Cane Corso şi metişii lor.
Art. 2. — (1) Prin câini agresivi se înţelege:

a) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă
persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
b) orice câine care participâla lupte între câini sau care a
fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):
a) orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a
pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau
publică protejată de acel câine;
b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, jandarmerie, de
alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice
de securitate, protecţie şi pază, chiar dacă, aflându-se în misiune,
a atacat sau a muşcat o persoană.
CAPITOLUL II
Obligaţiile deţinătorilor de câini
şi condiţiile deţinerii acestora
Art. 3. - (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor
prevăzuţi la art. 1 au următoarele obligaţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c)să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra persoanei.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi Ia
art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze câinii la
Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică
Internatională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în
apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului
respectiv, avertismentul "Câine periculos"sau, după caz, "Câine
agresiv", printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin
15 x 25 cm.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 311/10.V.2002
Art. 4. —
(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au
obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat
imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie,
eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:
a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru
eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).
(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află
noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, pre-
cum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi decla-
rate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se
află imobilul de deţinere al câinelui.
Art. 5. — Prevederile art. 3 si 4 nu se aplică unităţilor de
poliţie, jandarmerie, celorlalte unitaţi militare, vămilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi pază.
Art. 6. —
(1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în loca-
lurile publice, în mijioacele de transport în comun, precum şi în
alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de
acces către acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poarta botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.
(3) Staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile
comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.
(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al câinilor din rasele Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia Centrală,Komondor, Kuvasz, Schnauzer Urias şi metişii lor în localurile publice, în mijioacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin.(1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.
Art. 7. — Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Art. 8. — Se interzice:
a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;
b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1
lit. a);
c) reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4),
care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;
d) abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).
Art. 9. —
(1) Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de
sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.
Art. 10. -
(1) În cazul câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1),
organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezen-
tantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul
sau deţinatorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru
prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor
prevăzuti la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1).
poliţia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine.
(3) Cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub
supraveghere se suportă de către proprietar sau de deţinătorul
temporar al câinelui.
CAPITOLUL III

Infracţiuni şi contravenţii

Art. 11. —
(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului
canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se
pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea preala-
bilă a persoanei vătămate.
Art. 12. —
(1) Fapta persoanei de a determina în orice mod
atacul câinelui, aparţinând oricărei rase, asupra unei persoane,
dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracţiune şi se
pedepseşte conform art. 181—183 din Codul penal.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moar-
tea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.
Art. 13. — Importul sau comercializarea câinilor din rasele
prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.
Art. 14. — Fapta persoanei de a organiza lupte între câini,
de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la
astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închi-
soare de la 6 luni la 3 ani.
Art. 15. —
(1) In cazul infracţiunilor prevazute la art. 11 şi 12
câinii se confiscă de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(2) Câinii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazaţi în adăposturile
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea
plasării lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.
Art. 16. — Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în
capturarea, transportarea şi păstrarea câinelui în adăposturile
serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adopţia câinilor se fac în condiţiile reglementărilor legale.
Art. 17. — Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de pre-
zenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a
pătruns fară drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau
publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a fost
determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victima iminentă a unei infracţiuni de violentă săvârşite împotriva sa.
Art. 18. —
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către
proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a
soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor
prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana
care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare,
c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin- (1) şi
(2);
d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) şi ale art. 9;
e) nerespectarea prevederilor art. 6;
f) nerespectarea art. 8 lit. d).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu
amenă, după cum urmează:
a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.00C lei la
5.000.000 lei;
b) cele de la lit. c) şi d), cu amenda de la 5.000.00 lei la
15.000.000 lei;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 311/10.V.2002

c) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 15.000.000 ei la
30.000.000 lei.
Art. 19. —
(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice
mod, o suferinţă nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) In cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul
temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.
Art. 20. —
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se face de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare
şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de
Interne.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) Ie
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 pri-
vind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 21. -
(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă câinii vor fi în mod
obligatoriu identificaţi şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin
ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, emis în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgentă.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi
încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la Asociaţia

Chinologică Română , afiliată la Federaţia Chinologică
lnternaţională, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, în vederea evaluării şi
încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.
(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Chinologică
câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin
tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a detinatorului temporar, de
către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în
carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.
(4) Câinii încadraţi la art. 1, lăsaţi în Iibertate şi care nu pot fi
identificaţi, vor fi capturaţi de către serviciile pentru gestionarea
câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiaţi conform dispozitiilor legale.
Art. 22. — În termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau
deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să
depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.
Art. 23. -
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează
Autoritatea de Supraveghere Chinologică în subordinea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
(2) RegulamentuI de organizare şi funcţionare al Autoritătii de
Supraveghere Chinologică va fi aprobat în termen de 30 de zile
de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, ali-
mentaţiei şi pădurilor.

Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional art. 11 al OUG 55/2002, care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru proprietarii cainilor, care ataca sau provoaca moartea altor persoane

Articolul 11 al Ordonantei de Urgenta 55/2002, care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru proprietarii cainilor, in cazul in care patrupedele ataca sau provoaca moartea altor persoane, a fost declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala, anunta Gazeta de Sud.
Articolul declarat neconstitutional prevedea ca “proprietarul sau detinatorul temporar al unui caine, care nu a luat masurile necesare pentru a preveni un atac al animalului asupra unei alte persoane, se face vinovat de infractiune, care se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la cinci ani”. Articolul mai prevedea ca actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.


"Pain is temporary ... Pride is forever!! Suffer now and live the rest of your's life as a Champion!!!"
 
Forum » Useful information » APBT » Legislatie
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright pitbulls.ro © 2018 | Free games templates